Privacy verklaring (versie 1, mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit document leg ik jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en wat ik daarmee doe en welke rechten jij hebt.  Lees dit document zorgvuldig door. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met Joke’s konijnenhotel. Bij voorkeur per mail zodat onze communicatie schriftelijk wordt vastgelegd: [email protected]

Joke’s konijnenhotel
Joke’s konijnenhotel is een eenmanszaak. Joke Agterbos is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joke’s konijnenhotel de verwerkingsverantwoordelijke.
Website: www.jokes-konijnenhotel.nl, mailadres [email protected]

Gegevensgebruik en verwerking
Voor alle hieronder vermelde gegevensverzameling staat de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Voor al je persoonlijke gegevens geldt dat ik deze nooit zonder te vragen en zonder jouw schriftelijke toestemming zal delen met anderen. Ik verzamel alleen gegevens die ik nodig heb om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan mijn bedrijfsvoering.

Administratie en afhandeling van klachten
Ik verzamel en gebruik uitsluitend de hoogstnoodzakelijke gegevens om aan de eisen te voldoen die de belastingdienst stelt aan mijn administratie. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend voor mijn eigen administratie en facturering. 
Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, website en openstaande facturen.

Marketingactiviteiten
Voor mijn marketingactiviteiten maak ik gebruik van de ervaringen in mijn praktijk. Indien ik gebruik wil maken van jouw persoonsgegevens zal ik dat schriftelijk bij jou aanvragen. In de schriftelijke aanvraag staat dan precies beschreven welke gegevens ik van jou zou willen gebruiken. Jouw gegevens worden pas gebruikt als jij schriftelijk bevestigd dat ik jouw gegevens mag gebruiken.

Verkrijgen persoonsgegevens
RVBkonijnen heeft jouw gegevens in haar bezit, omdat jij die gegevens vrijwillig aan mij hebt verstrekt.

Jouw rechten
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die Joke’s konijnenhotel van jou heeft vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in een account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Joke’s konijnenhotel. Je kunt verzoeken dat Joke’s konijnenhotel je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Indien het verzoek verwijdering van de persoonsgegevens uit de administratie betreft worden al je persoonlijke gegevens gewist uit het relatiebestand en komt daar een X te staan.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Joke’s konijnenhotel te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Joke’s konijnenhotel of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Joke’s konijnenhotel te verkrijgen. Joke’s konijnenhotel zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Joke’s konijnenhotel je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

​Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat RVB Konijnen verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Klachten en vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Joke’s konijnenhotel je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Joke’s konijnenhotel jouw gegevens verwerkt, kun je een mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

Slotbepaling
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom regelmatig  de privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
 
 
Opgemaakt
Amersfoort, 1 januari 2020
Joke’s konijnenhotel 
Joke Agterbos
 
Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.